» watch videos You Tube
Home

Written by Mohammad Asemi

بوی دستهایش که ای آزاده و وارسته هنرمند رام عماد
آفتاب و آب و جنگل و دریا سرزمین از و میداد باران
بود آفتابی ایران هنر آسمان در و بود برخاسته
اسفند یازدهم تابانید می دوستی مهر گرمای که
شش از .گشود جهان به چشم (مازندران) ساری در ۱۳۰۹
قطعه رودخانه کنار نیزارهای میان در سالگی
 و بود خالی آن درون که برید می را مناسبی
را آهنگهایی و نشانید می آن بر سوراخهایی
این و دمید می آن در شنید می رادیو از که
پرواز آزمایشگاه نخستین ولایت ی «وا ﻟﻟﻪ»
همین در عماد .بود عماد گیرای و گرم نفسهای
مازندران محلی ساده آهنگهای روی بر اول گامهای
فرشته گسترده بالهای و آزمود می را آهنگسازی
های صحنه در و کشید می خویش جان دوش بر را هنر
.کرد می جلوه نیز نمایش
مقدماتی دانشسرای به دبیرستان پایان از پس عماد
این که برگزید را معلمی مقدس حرفه و رفت
.والاست و انسانی هنری نیز
مازندران فرهنگ کل اداره رییس مشحون حسن
خود که جغرافیا و تاریخ در کتابهایی مولف
های نغمه در شناخت می موسیقی و بود هنر اهل
به و دریافت را او استعداد درخشان جلوه عماد
میدان و برود تهران به که پرداخت او تشویق
.کند پیدا آموختن برای ای گسترده
اهل و رفت هنر و فرهنگ وزارت به تهران در عماد
عشق حدیث گرمش نفسهای و عماد نی که شنیدند هنر
فرهنگ خانه او شایسته جای و دهد می سر آزادگی و
حسن چون استادانی تعلیم سایه در عماد .است هنر
آموختن به برومند نورعلی و میثاق خادم ، رادمرد
ویژگی و پرداخت موزیک دیکته و سولفژ
بود این فرنگی ساز این ، فلوت در او نوازندگی
با را ایرانی موسیقی پردههای ربع میتوانست که
. کند اجرا خوبی به آن
و پیوست استادان جمع به اندک اندک دیگر عماد
داشت علاقه جوانان برای موسیقی آموزش به چون
موسیقی با سینه به سینه آنها که خواست می و
«شاد ارکستر» نام به ارکستری شوند آشنا ایرانی
ایرانی فولکلور آهنگهای تنظیم به و آورد وجود به
روز یک ای هفته ارکستر همان با که پرداخت
این و شد می اجرا تلویزیون در زنده بصورت
دنبال دیگر هنرمندان توسط بعدها او ابتکار
استادان از ای نفره سه ارکستر دوران همین در .شد
عماد و پایور فرامرز ، تهرانی حسین مانند بنام
را قطعاطی ایران ملی تلویزیون در هفته هر رام
فراوانی علاقمند بینندگان که کردند می اجرا
اجرای که شد آغاز آنجا از عماد خواندن .داشت
راضی را او خواست می که هایی ترانه از برخی
را خود آهنگهای خود که شد آن بر و کرد نمی
دلها در بزودی او دلنشین و گرم صدای و بخواند
.بخشید تازه جلای و جلوه را عماد های برنامه و نشست
ابتکارات از «خدایا» مانند موزیکال تابلوهای
آهنگ داستانی یا شعری روی بر او .بود عماد دیگر
بر آهنگین نمایشات صورت به را آنها و گذاشت می
برنامه در نمونه عنوان به . میاورد صحنه
والا لعبت از شعری با ،«خدایا» تصویری
های برنامه .کند می ایفا را چنگی پیر نقش عماد
از شعری با «ویرانه» عماد از دیگر تصویری
معینی از شعری با «تنهایی» و ورزی ابولحسن
عماد ها برنامه این در که هستند کرمانشاهی
خوانندگی و آهنگسازی ،بازیگری نوازندگی
استقبال مورد ها برنامه این. داشت عهده بر خود را
و شهرت اوج در عماد دیگر  .  فراوان قرار گرفتند
ارکستر روز یک ای هفته .داشت قرار  محبوبیت
چند هر و شاد ارکستر روز یک ای هفته ،نفره سه
گل تا بیا» تصویری های برنامه یکبار
فلوت های تکنوازی گاه گاه و «برافشانیم
یاد در ای چهره عماد از رادیو گلهای های برنامه در
و است مانده یادها در هم هنوز که ساخت ماندنی
باقی همچنان او نی های نغه در و است مانده نیکی به
. ماند خواهند
شود مستقر رفت می اسلامی جمهوری که ١٣٥٧ سال در
بود پرسیده او از که خبرنگاری جواب در خمینی و
با بود گفته عماد ،«هیچ» داد جواب دارد احساسی چه
خدمت ایرانی و ایران به و ساخت را ایران نمیشود هیچ
شرکتی انقلاب رهبر هیچ به پاسخ برای و کرد
پخش و ضبط به و داد تشکیل «صدا طنین» بنام
از که پرداخت «ﻭﻃﻦ  با شبانه» نوارهای
اولین .بود سرشار وطنی و ملی آهنگهای و کلام ، شعر
است «ایران ایران» به معروف مجموعه این در آهنگ
زیبایی به عماد فلوت با مازیار و است عماد اثر که
.برجاست آن تاثیر هم هنوز و کرد اجرا
در و تهیه عماد طرف از هفت شماره تا نوارها این
۱۳۶۰ سال تا شد پخش و تکثیر صدا طنین شرکت
را او ناتوان و نازک پیکر و بردند زندان را عماد که
هنری فعالیتهای از آزادی از پس عماد. دادند شکنجه
بلند روحی ، نحیف پیکر آن در که ، نداشت بر دست
.داشت خانه مقاوم و
داستانهای و پرداخت کودکان برای برنامه تهیه به او
ماهی و قلقلی کدو ،سوسکه خاله مانند قدیمی
تهیه آهنگین های برنامه صورت به را کوچولو سیاه
.گرفت قرار توجه مورد بسیار که میکرد پخش و
آرام عماد سازنده جان کودکان برای کار از بعد
پیام» نامهای به سنفونی آثار تهیه به  و ا و  نگرفت
مولوی و حافظ باره در «آفتاب همتای» و «حافظ
مثبت فعالیتهای این که طبیعیست .پرداخت
جمعه نمازهای در و بود هنر ضد رژیم چشم در خاری
عماد که نوشتند و گفتند حکومتی های روزنامه و
ریختند اش خانه به مجدد .است کار مشغول هنوز رام
اوست انتظار در بدی سرانجام که دادند هشدار او به و
فرهنگ ضد رژیم که شد مسلم پیش از بیش دیگر و
.ندارد سازگاری سر فرهنگی و هنری کارهای با هنر و
اولین .کرد وطن جلای عماد که شد چنین
«دربدری» بنام آهنگیست ایران از خارج در او اثر
فلوت نوای و خواند می خود و نوازد می خود که
.است ساخته جلال و زیبایی از سرشار را اثر این او
طبیعی غربت در زندگی آغاز و آلمان در اقامت از پس
و بازنایستاد سیاسی فعالیتهای از عماد که بود
وطن جوانان مبارزات فصل سر با بسیاری آثار
:آورد بوجود
- هنگام - امید طلیه - داران طلایه سربداران -
با عماد که بودند آثاری ،رود اروند - پروانه رقص -
کرد، تهیه فلوت با همراه  سنفونی بزرگ ارکستر
.هستند جهانی آثاری که
مدت از پس (۲۰۰۳ مه ۲۴) ۱۳۸۲ خرداد سوم روز عماد
از ما نی و بست فرو جهان از چشم کوتاه بیماری
کشیده آسمان به دلها نفیر و شد بریده نیستان
درد شرح به فراق از شرحه شرحه های سینه تا شد
برخاسته شمال نیزارهای از که را او و پردازد اشتیاق
کوه و باران به ، میداد باران بوی دستهایش و بود
.بسپارند دریا و
استقامت بانوی فلور، با ۱۳۴۳ مهر هفتم در عماد
میوه پیوند این از .بست زناشویی پیمان ایثار و
:هستند رام خانواده افتخار موجب که آمد بار به هایی
کلیه بیماریهای متخصص و پزشک -گویا
حقوقدان و دادگری و داد متخصصآهنگ
دندان و دهان  پزشکملودی
سیاسی فعالیتهای اوج در هنری، کارهای اوج در عماد
.کرد ترک را جهان انسانی آزادگی و شرف اوج در و
.بود ایران رهایی و آزادی آرزوی آرزوهایش همه بالای
از دوستی انسان و تواضع ، گذشت ، مهربانِی
.بود او برجسته خصوصیات
مختلف نقاط در کنسرتها بزرگترین در عماد
شرکت جهانی بزرگ ارکسترهای با آمریکا و اروپا
.انگیخت بر را همگان تحسین و داشت
کنسرت ترین خوشنوا و برترین و بزرگترین اما
زد دست برایش و ایستاد برابرش در باید که او
عشق آهنگ سراسر که بود او زندگی کنسرت
نام شایسته که ای خانواده و بود زیبایی و مهر و
.اوست عالی و ممتاز هنر و رام عماد
راه باید هنرمند دارم عقیده من» گفت می عماد
رنجها بازگوکننده و کند پیشه آزادگی
باشد میگذرد، اش جامه مردم به آنچه هر و خوشیها

باد شاد روانش و گرامی یادش


عاصمی محمد
۲۰۰۳ سپتامبر ۱۰             ۱۳۸۲ شهریور ۱۹
prevnext
Contact | Sitemap